Materská škola Plavecký Štvrtok

Armáda spásy na Slovensku zriadila organizačnú jednotku s názvom:

„Súkromná materská škola Plavecký Štvrtok 641 a Súkromná výdajná školská jedáleň“

na adrese:

Plavecký Štvrtok 641, 900 68 Plavecký Štvrtok.

 

RIADITEĽKA
Mgr. Alena Knebl
tel.: 0940438113

UČITELIA:
Lenka Švajdová
Miroslava Kopčová

Organizačná jednotka bola zriadená od 1.9.2019 na dobu neurčitú. Sídlom uvedenej organizačnej jednotky je Zbor Armády spásy Plavecký Štvrtok 641, 900 68 Plavecký Štvrtok.

Organizačná jednotka nemá vlastnú právnu subjektivitu a je integrálnou súčasťou Armády spásy na Slovensku.

Organizačná jednotka je Armádou spásy na Slovensku zriadená za účelom predprimárneho vzdelávania detí v Plaveckom Štvrtku. Má umožniť deťom získať požadované vzdelanie podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/. Podporovať u detí získavanie základných životných hodnôt a rozvoj medziľudských vzťahov. Vedieť byť vďačný, vnímať aj srdcom, zažiť Božiu lásku a poznanie Ježiša Krista.  Viesť deti k úcte k ľudom, prírode, práci a životu. Naučiť deti vytvárať pozitívne vzťahy nielen k sebe samému, ale aj k ostatným ľudom a k prostrediu v ktorom žijú.

 Dokumenty: Školský vzdelávací program a zriaďovacia listina