Materská škola Pezinok

Armáda spásy na Slovensku zriadila organizačnú jednotku s názvom:
„Súkromná materská škola Myslenická 167,Pezinok“

Na adrese : Pezinok, Myslenická 167, 902 03

RIADITEĽKA
Mgr. Alena Knebl
tel.: 0940438113

UČITELIA:
Zuzana Pavlejova

Mária Danečková

Asistentka :

Vladyslava Alieksieieva

Organizačná jednotka bola zriadená od 1.9.2021 na dobu neurčitú. 

Organizačná jednotka nemá vlastnú právnu subjektivitu a je integrálnou súčasťou Armády spásy na Slovensku.

Organizačná jednotka je Armádou spásy na Slovensku zriadená za účelom predprimárneho vzdelávania detí v Pezinku. Má umožniť deťom získať požadované vzdelanie podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/. Podporovať u detí získavanie základných životných hodnôt a rozvoj medziľudských vzťahov. Vedieť byť vďačný, vnímať aj srdcom, zažiť Božiu lásku a poznanie Ježiša Krista.  Viesť deti k úcte k ľudom, prírode, práci a životu. Naučiť deti vytvárať pozitívne vzťahy nielen k sebe samému, ale aj k ostatným ľudom a k prostrediu v ktorom žijú.

Od 27.4.2022 boli do Súkromnej materskej školy prijaté deti z Ukrajiny, nakoľko ich súčasná vojnová situácia prinútila odísť zo svojich domovou a dočasne bezpečné útočisko si našli na Slovensku.