Duchovná práca

Dôstojníci Armády spásy sú absolventmi biblického a teologického štúdia a sú vysvätenými duchovnými cirkvi. K ich poslaniu preto patrí kázanie a vyučovanie Božieho slova, rovnako ako starostlivosť o zverené spoločenstvo veriacich (zbor). Vedú nedeľné bohoslužby, biblické hodiny, modlitebné alebo iné stretnutia rôznych skupín v rámci zboru, navštevujú chorých a starých členov cirkvi a pod. Popri starostlivosti o zbor veriacich ako celok sú pripravení poskytnúť duchovnú radu / poradenstvo / modlitbu jednotlivcom v prostredí dôverného rozhovoru – samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti o oznámených dôverných informáciách. Ak hľadáte duchovnú radu či pomoc, obráťte sa na zborového dôstojníka v najbližšom zbore Armády spásy.

Duchovná práca v sociálnych službách

Armáda spásy verí, že najlepšou formou pomoci je starostlivosť o celého človeka (holististická, celostná starostlivosť), a preto v rámci svojich sociálnych služieb ponúka užívateľom tiež duchovnú starostlivosť. Za duchovnú starostlivosť v našich sociálnych službách zodpovedá spravidla zborový dôstojník – duchovný zboru Armády spásy v danom meste, často v spolupráci s ďalšími kresťanmi, nech už z miestneho zboru AS alebo z iných cirkví. Do duchovnej starostlivosti sa môžu prirodzene zapájať tiež veriaci zamestnanci našich sociálnych služieb, nie je to však ich pracovnou náplňou. Ponuka duchovných programov môže zahŕňať pravidelné bohoslužby konané v danom zariadení (či už v nedeľu alebo v iný deň), pravidelné štúdium Biblie, stretnutia kresťanských skupiniek, či individuálne rozhovory s duchovným. Účasť na duchovných programoch alebo stretnutiach je pre užívateľov našich služieb vždy dobrovoľná. Rešpektujeme práva každého jednotlivca a poskytovanie našich služieb nie je závislé na tom, akého je používateľ vyznania, alebo či je úplne bez vyznania.