Čomu veríme

Misijné prehlásenie

Armáda spásy je medzinárodné hnutie, ktoré je evanjelikálnou súčasťou všeobecnej kresťanskej cirkvi. Jej poslanie je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná Božou láskou. Jej poslaním je kázať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi, a v Jeho mene napĺňať potreby ľudí bez akejkoľvek diskriminácie.

Čomu veríme

Ježiš & kresťanstvo

Základom, inšpiráciou a hybnou silou Armády spásy je vzťah s Ježišom Kristom. Naša DNA je stručne vyjadrené filozofiou našej služby: „srdce Bohu, ruky ľuďom“. Na prvom mieste je vzťah s Bohom, z ktorého vyplýva to ostatné. Naša história nebola utváraná len sociálnymi službami, ale aj radikálnou premenou, ku ktorej dochádza v srdci človeka, keď sa prvýkrát stretne s Ježišom. Práve táto skúsenosť premieňala zločincov, závislých ľudí a prostitútky z londýnskych slumov na misionárov. Bez premieňajúceho diela Pána Ježiša by Armáda spásy neexistovala.

Sloboda tela, mysle i ducha

Počas svojho času na zemi prejavoval Ježiš hlboký záujem o telesné, emocionálne i duchovné dobro všetkých ľudí. Úprimne veríme, že sa zaujíma aj o vaše dobro. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o Ježišovi a o naplnenom živote, ktorý vzťah s ním prináša, navštívte zbor Armády spásy vo vašom okolí (Kontakty) alebo sa s nami spojte prostredníctvom kontaktných adries na našom webe.

 


Vyznanie viery

To, čomu Armáda spásy verí, vyjadruje 11 článkov viery:

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Články viery

 1. Veríme, že Písma Starého aj Nového zákona boli dané vnuknutím Božím; iba oni zriaďujú Božie pravidlá kresťanskej viery a kresťanského života. 

 2. Veríme, že je jediný Boh, ktorý je nekonečne dokonalý, je stvoriteľom, zachovávateľom a vládcom všetkých vecí a okrem Neho nemá byť uctievaný nikto iný.  

3. Veríme, že sa Boh zjavil v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý, a tieto tri osoby sú nerozdelené vo svojej podstate a sú si rovné vo svojej moci a sláve. 

 4. Veríme, že v osobe Ježiša Krista je spojená Božia i ľudská prirodzenosť, takže On je súčasne celý a pravý Boh a celý a pravý človek. 

5. Veríme, že naši prvotní rodičia boli stvorení v stave nevinnosti, ale svojou neposlušnosťou sa pripravili o čistotu a radosť; následkom ich pádu sa všetci ľudia stali hriešnikmi, úplne skazenými, a preto právom vystavenými Božiemu hnevu.

  6. Veríme, že Ježiš Kristus svojím utrpením a smrťou vykúpil celý svet, takže každý, kto naozaj chce, môže byť spasený. 

 7. Veríme, že k spaseniu je nevyhnutné pokánie pred Bohom, viera v nášho Pána Ježiša Krista a znovuzrodenie z Ducha Svätého.

8. Veríme, že sme ospravedlnení milosťou skrze vieru v nášho Pána Ježiša Krista a že každý, kto verí, má svedectvo sám v sebe.  

9. Veríme, že zotrvanie v stave spasenie je závislé na trvajúce poslušnej viere v Ježiša Krista.

 10. Veríme, že plné posvätenie je výsadou všetkých veriacich, a že celý ich duch, duša i telo môžu byť zachované bez poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista.

 11. Veríme v nesmrteľnosť duše, vo vzkriesenie tela, v posledný súd na konci sveta, vo večnú radosť spravodlivých a v nekončiace potrestanie zlých.